Search
  • משה הדס

כלב מי ש....

המחשבה הבלתי פוסקת על מה מוכר למס הכנסה כהוצאה, מה לא, קצת משבשת, המוח צריך להיות במחשבה תמידית ,בלתי מסויגת, בלתי מחולקת, ובלתי מוסחת, איך למכור יותר, איך לשפר את התפעול, לב העינין, לא גרעינים, בנוגע לכלב ? סתם תמונה יפה.


2 views0 comments

Recent Posts

See All