Search
  • Moshe Hadas

אני מעדיף תמונה מטושטשת


למה אתה לא ממשיך לתחזק את התזרים ? שאלתי,

הוא הסתכל בי ולא השיב, הסתכל בי כאילו אני אחד שהגיע להציק.

האם התזרים לא ברור ? אני מוכן להסביר פעמים נוספות, כי הבעיה היא המורה ( אני) ולא התלמיד (אתה)

לא הוא השיב, מאוד ברור, מאוד פשוט.

אז למה ? הקשיתי

המספרים שמראים חריגה מהמסגרת מדכאים אותי.

אה הבנתי, ובמכונית שלך תרשה לי להניח ניתקת את מנורת השמן האדומה אה?


24 views0 comments

Recent Posts

See All