Search
  • Moshe Hadas

בשבח השותפות


אין כמו שותפות טובה בין מספר אנשים לקדם את העסק, כל אחד מהשותפים מביא את החוזקות שלו לעסק המשותף, יש אפשרות לצאת לחופשות בשעה

שיודעים שהעסק בידי שותף או שותפים נאמנים, שותפות טובה היא סינרגיה בהתגלמותה דהיינו אחד ועוד אחד זה יותר משתים.

שותפות צריכה להירשם אצל רשם השותפויות, יחד עם זאת אי רישומה לא יפגע בתקפותה החוקית, מבחינת שלטונות מס הכנסה, כל שותף מדווח בתיקו על חלקו ברווחי השותפות.

רציתי להאיר פינה קטנה ומאוד חשובה בעת שמקימים שותפות, ממש כמו שבעת החתונה, חותמים על כתובה שמסדירה את עניני הממון בין מקימי השותפות, מן הראוי יהיה בעת הקמת שותפות עסקית לחתום על חוזה היפרדות זריז וברור כדוגמת BMBY = buy me buy you

חס וחלילה במקרה ששותפים רוצים להיפרד על פי ההסכם הנ"ל כל צד יגיש את הצעתו תוך פרק זמן מוגדר מראש, לאדם שיקבע מראש, המציע יותר מבין השותפים זוכה לרכוש את השותפות, אין מלחמות ארוכות ומתישות.

פשטות ויעילות הן שם המשחק.


19 views0 comments

Recent Posts

See All