Search
  • משה הדס

אני יזם ? אני מתאים להיות עצמאי?

Updated: Nov 4, 2020


שאלה ששואלים את עצמם נשים וגברים לאורך כל שנות חייהם, צריך השכלה אקדמית? צריך ניסיון ? צריך הרבה כסף מהבית?, ועוד שאלות רבות, כשאני פוגש את עשרות בעלי העסקים אני לא מוצא קו מקשר ביניהם, לא מוצא תכונת אופי, רקע, יכולת אישית, מבין שאין מה שינבא את הצלחת העסק, ברור לי שיש הבדל בין יזם העסק לבין מי שמריץ אותו, מגלה את ההבדל בין מסודרים לבין מבולגנים, רואה את האש הפנימית בתוך אלו שמצליחים, את הנחישות, דבקות במטרה, עקשנות בהשגת יעדים, מירשם בדוק לא מוצא לבעל עסק טוב, כמו גם יזם טוב, וניתן לומר שכל התכונות הדרושות ניתנות לרכישה ולהטמעה, בהצלחה.

שאלה ששואלים את עצמם נשים וגברים לאורך כל שנות חייהם, צריך


12 views0 comments

Recent Posts

See All